ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ВЪВ „ВИ БИЛД“ ООД

1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1 „ВИ БИЛД“ ООД, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 206232445, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Лешникова гора“ № 31, представлявано от управителя Венцислав Янков, Интернет страница - www.vbuild.bg (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“).

Имате възможност да се свържете с Администратора освен на посочения адрес също и на посочения адрес на електронна поща : vbuildoffice@gmail.com

1.2 „ВИ БИЛД“ ООД предоставя услуги включително, но не само в областта на строителното предприемачество, сделки с недвижими имоти и други дейности, незабранени от закона.

1.3 „ВИ БИЛД“ ООД е Администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан по-долу „ОРЗД“) и Закона за защита на личните данни (наричан по-долу „ЗЗЛД“).

1.4 С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу за краткост „Политика“) „ВИ БИЛД“ ООД отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица. В съответствие с българското законодателството, ОРЗД и добрите практики, „ВИ БИЛД“ ООД е взело необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица.

Запознаването с настоящата Политика преди използване на нашите услуги е наложително, тъй като предоставянето им е свързано със събиране на определени категории лични данни, необходими на „ВИ БИЛД“ ООД за пълноценното предоставяне на услугите.

2. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА

2.1 С настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни „ВИ БИЛД“ ООД цели да информира физическите лица относно:

2.1.1 целите и средствата на обработване на личните данни

2.1.2 получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;

2.1.3 основанието за обработване на личните данни /задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните/, както и последиците при отказ за предоставянето им;

2.1.4 информация за правото на достъп, за правото на коригиране и заличаване на събраните данни.3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ

3.1 „Лични данни“ - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

3.2 „Специални категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработването на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.

3.3 „Обработване“ - означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

3.4 „Администратор“ - всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, Администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

3.5 „Съвместни Администратори“ – когато двама или повече Администратори съвместно определят целите и средствата за обработване на лични данни, те са съвместни Администратори;

3.6 „Обработващ лични данни“ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на Администратора

3.7 „Регистър“ - означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до който се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип.

3.8 „Субект на данните“ – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

3.9 „Съгласие на субекта на данните“ - всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

3.10 „Дете“ – Общият Регламент определя дете като всеки на възраст под 16 години въпреки че това може да бъде намалена на 13 от правото на държавата-членка. Обработването на лични данни на едно дете е законно само, ако родител или попечител е дал съгласие. Администраторът полага разумни усилия, за да провери в такива случаи, че притежателят на родителската отговорност за детето е дал или упълномощен да даде съгласието си.

3.11 „Профилиране“ - всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

3.12 „Нарушение на сигурността на лични данни“ - нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

3.13 „Основно място на установяване“ – седалището на Администратора в ЕС ще бъде мястото, в което той взема основните решения за целта и средствата на своите дейности по обработване на данни. По отношение на обработващия лични данни основното му място на установяване в ЕС ще бъде неговият административен център. Ако Администраторът е със седалище извън ЕС, той трябва да назначи свой представител в юрисдикцията, в която Администраторът работи, за да действа от името на Администратора и да се занимава с надзорните органи.

3.14 „Получател“ - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

3.15 „Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, Администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на Администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни

3.16 „Документ за самоличност“ – са документи удостоверяващи самоличността на субекта. Видовете документи за самоличност и реквизитите им са лимитативно изброени в Закона за българските лични документи.4. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ, ИЗТОЧНИЦИ НА ЛИЧНИ ДАННИ И СРОК, ЗА КОЙТО СЕ СЪХРАНЯВАТ СЪБРАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

4.1 „ВИ БИЛД“ ООД обработва лични данни на следните основания:

4.1.1 Въз основа на свободно, информирано и изрично съгласие на субекта на данните;

4.1.2 При наличие на законово задължение за обработване на данните;

4.1.3 При сключване или изпълнение на договор, както и за действия, предхождащи сключването на договор;

4.1.4 Когато това е необходимо за защита на жизненоважни интереси на физическото лице или легитимният интерес на Администратора, при положение че той не противоречи на законните интереси на физическото лице.

4.2 „ВИ БИЛД“ ООД обработва лични данни, предоставени от своите клиенти във връзка с предоставяне на услуги от предмета на дейността си.

4.3 „ВИ БИЛД“ ООД обработва и лични данни, които не са получени от физическото лице, за което се отнасят, а са предоставени от трето лице във връзка с конкретна услуга, като лицето, предоставило тези данни на „ВИ БИЛД“ ООД се задължава:

4.3.1 да предостави на третото лице данни за Администратора;

4.3.2 да уведоми третото лице за целите, категориите предоставени данни и категориите получатели на тези данни;

4.3.3 да предостави информация за правото на достъп и на коригиране на лични данни на лицето, за което се отнасят.

4.4 Лични данни се съхраняват за период, необходим съгласно целите, за които те са събрани или за срок, установен в нормативен акт. Относно личните данни, които са предоставени само по силата на информирано съгласие същите се обработват и съхраняват, само доколкото и докато това е необходимо за съответната дейност, за която са предоставени при спазване на изискванията и сроковете за това, предвидени в ОРЗД, Закона за личните данни, Закона за счеводството и др.5. СРЕДСТВА, ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО

5.1 „ВИ БИЛД“ ООД обработва лични данни чрез съвкупност от действия, които могат да се извършват с автоматични или други неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространение, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване и унищожаване.

5.2 „ВИ БИЛД“ ООД обработва личните данни самостоятелно или чрез възлагане на обработващи данните, като с писмен договор се определят целите и обемът на задълженията, възложени от Администратора на обработващия данните, при наличие на релевантно правно основание, съгласно изискванията на ОРЗД/ЗЗЛД. Обработващи от името на „ВИ БИЛД“ ООД се явяват например служителите/назначения персонал на Администратора, чиито права и задължения, във връзка с обработването на лични данни на физически лица са надлежно регламентирани в законодатеслтвото на Република България. Обработващи са и трети лица извън структурата на Администратора, на които е възложено обработването на лични данни от името на Администратора.

5.3 Посочените действия по обработване се извършват при спазване на следните принципи:

5.3.1 Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност на обработването на лични данни;

5.3.2 целесъобразност на обработването на лични данни;

5.3.3 пропорционалност на обработването на лични данни;

5.3.4 актуалност на обработваните лични данни;

5.4 Във връзка с изпълнение на нормативно установени задължения и преддоговорни, и договорни отношения, при осъществяване на своята дейност, „ВИ БИЛД“ ООД обработва лични данни на своите клиенти за следните цели и ред:

5.4.1 За целите на извършваната строително предприемаческа дейност;

5.4.2 В изпълнение на сключен договор или преддоговорни отношения.

5.4.3 С цел установяване, упражняване или защита на правни претенции или винаги, когато съдилищата действат в качеството си на правораздаващи органи.

5.4.4 „ВИ БИЛД“ ООД не предоставя данни на трети лица.6. КАТЕГОРИИ ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

6.1 Категории лични данни, които „ВИ БИЛД“ ООД обработва на своите клиенти за осъществяване на своята дейност:

6.1.1 Свързани с физическата идентичност на физическите лица – име, адрес, телефон, е-mail, наименование на организацията на лицето и др. Като в случай на отказ от страна на физическото лице да предостави горепосочените данни „ВИ БИЛД“ ООД има право да откаже заявената услуга/услуги.

6.2 „ВИ БИЛД“ ООД не събира и обработва лични данни, които:

6.2.1 разкриват расов или етнически произход;

6.2.2 разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

6.2.3 се отнасят до генетични и биометрични данни, които се обработват за целите единствено на идентифицирането на физическо лице;

6.2.4 се отнасят до сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице или до човешкия геном.

7. Клиентите на „ВИ БИЛД“ ООД, като субекти на лични данни съгласно ОРЗД/GDPR имат следните права:

7.1 Право на информация, достъп до личните данни и преносимост на данните;

7.2 Право на корекция;

7.3 Ограничаване на обработването;

7.4 Отказ на искане за информация, корекция или ограничаване на обработването на лични данни;

7.5 Право на изтриване („право да бъдеш забравен“);

7.6 Право на възражение;

7.7 Оттегляне на съгласие за обработване на лични данни;

7.8 Искания и жалби. Средства за правна защита на субекта на данни;

7.9 Право да изрази съгласие за обработване на личните му данни;

7.10 Право на представителство;8. ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ/ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

8.1 Единствено оторизиран персонал, който се е ангажирал да спазва изискванията за поверителност на данните, има право да обработва и използва вашите лични за предвидените в настоящата Политика цели.

8.2 На служителите е забранено да използват такива данни за лични цели или да ги предоставят на неоторизирани дружества и трети страни. Неоторизирани в този контекст означава и използването на лични данни от служители, които не се нуждаят от достъп до такива данни, за да изпълняват служебните си отговорности.

8.3 Задължението за поверителност продължава да действа и след прекратяване на трудовите/гражданските/служебните правоотношения с Администратора.9. ОБЩИ ПРИНЦИПИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТВАНЕТО И СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1 Допустимост на обработването на данните;

9.2 Предвидена цел;

9.3 Икономия на данните;

9.4 Качество на данните;

9.5 Сигурност на данните;

9.6 Поверителност на обработването на данните.10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

10.1 Настоящата Политика е приета на 01.10.2020г. от Управителя на „ВИ БИЛД“ ООД и влиза в сила от същата дата.

10.2 По всякакви въпроси свързани с Вашите лични данни и „ВИ БИЛД“ ООД, може да се обърнете към Отговорника по защита на личните данни - Венцислав Янков на горепосочените адреси.